Motorová jednotka REGIOMOVER (DMJ REGIOMOVER)

Motorová jednotka REGIOMOVER s dieselhydraulickým prenosom výkonu je vyhotovená ako čiastočne nízkopodlažná, skladá sa z troch častí, a to z dvoch hnacích vozňov a jedného vloženého hnaného vozňa.
Je určená pre prevádzku na celoštátnych a regionálnych dráhach s rozchodom 1435 mm. Na trati môže prekonávať maximálne stúpanie 40 ‰.

Motorová jednotka môže byť prevádzkovaná buď samostatne, alebo zdvojene, resp.
strojene vo viacnásobnom riadení. Hnacie vozne sú navzájom spojené s vloženým vozňom
na hnanom podvozku gumokovovým kĺbom, ktorý zaisťuje okrem spojovacej aj natáčaciu
funkciu. Celá jednotka je vypružená pneumatickým vypružením na hnanom aj hnacom
podvozku. Na jednotke sú použité dva druhy podvozkov. Dva hnacie podvozky, ktoré sú
umiestnené pod čelami hnacích vozňov. Dva hnané podvozky typu Jacobs navzájom
spájajúce konce hnacích skríň s vloženou skriňou.

Zväčši obrázok

Jednotka má štyri brzdové systémy: hydrodynamický retardér, elektropneumatická
priamočinná brzda, pružinová brzda a pneumatická nepriamočinná brzda. Trakčný výkon
jednotky je min. 800 kW.

Čelo DMJ REGIOMOVER vyhovuje požiadavke na odolnosť skrine proti nárazom podľa STN EN 15 227.

V priestore pre cestujúcich je inštalovaný informačný systém so svetelným a zvukovým oznamovaním jednotlivých staníc, monitorovací kamerový systém a systém WiFi. Interiér je vykurovaný teplovodnými vykurovacími telesami umiestnenými v bočných podlahových kanáloch. Regulácia vykurovacieho, resp. klimatizačného zariadenia sa vykonáva mikroprocesorovým regulátorom a priestorovými termostatmi. Dobrý výhľad
z motorovej jednotky pre cestujúcich zabezpečujú veľkoplošné okná. V nástupnom
priestore vloženého vozňa je možnosť prepravy cestujúcich na invalidných vozíkoch,
detských kočíkov, bicyklov a nadrozmernej batožiny. Rýchlu výmenu cestujúcich umožňujú
veľké predsuvné dvere.

Z hľadiska klimatických a geografických podmienok sa vozidlo môže prevádzkovať
v rozmedzí teplôt -25°C až +40°C do nadmorskej výšky 1100 m (trieda 1, podľa STN EN
50 125-1) a priemernej ročnej relatívnej vlhkosti vzduchu do 75 %.

Všetky procesy vývoja a výroby sú súčasťou integrovaného manažérskeho systému spĺňajúceho požiadavky manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 a medzinárodnej normy železničného priemyslu IRIS.

Základné technické údaje motorovej jednotky REGIOMOVER

Rozchod

1 435  mm
Maximálna rýchlosť 140 km.hod-1

Počet miest na sedenie - pevné sedadlá

                                  - sklopné sedadlá

168

9

Obrys jednotky STN EN 152732
Dĺžka cez nárazníky 58 800  mm
Maximálna šírka jednotky 2 849  mm
Maximálna výška 4 300  mm
Rázvor náprav hnacieho podvozku 2 600  mm
Rázvor náprav hnaného podvozku 2 800  mm
Menovitý priemer kolies podvozkov 850 mm/770 mm
Najmenší menovitý polomer oblúka koľaje pri prejazde traťovou rýchlosťou 150  m
Pevnostné parametre jednotky UIC 566,
EN
12 663
kat. P-II
Pevnostné parametre čela jednotky STN EN 15227
Výkon spaľovacích motorov 2x588 kW

 Fotografie

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok