ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA ŽOS Vrútky a.s.

ŽOS Vrútky a.s. je spoločnosťou, ktorá svoje vlastné procesy chápe ako súčasť reťazca v neustálom kolobehu vzájomného pôsobenia častí živej a neživej prírody.
Vyhlásenie svojej environmentálnej politiky je prejavom úsilia a snahy vyjadrenej záväzkom spoločnosti neustále zlepšovať svoje pôsobenie na životné prostredie pri stúpajúcej kvalite uspokojovania všetkých zainteresovaných strán.

Vo svojej environmentálnej politike predstavujeme náš záväzok:

  • komplexne pôsobiť v oblastiach životného prostredia tak, aby boli plnené všetky záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a požiadaviek ISO 14 001,
  • programovo zamerať rozhodovanie o inováciách technológií s prihliadnutím na environmentálne aspekty a vplyvy,
  • vo svojich procesoch minimalizovať okolnosti vzniku odpadov, využívať všetky dostupné možnosti ich zhodnocovania,
  • ovplyvňovať environmentálne správanie a nepriame aspekty svojich dodávateľov a zmluvných partnerov,
  • zneškodňovať odpady životnému prostrediu neškodným spôsobom,
  • šetriť primárne surovinové a energetické zdroje,
  • neustále zvyšovať úroveň environmentálneho povedomia zamestnancov našej spoločnosti,
  • uplatňovať preventívne princípy v oblasti znečisťovania pred nápravnými,
  • zabezpečiť nadväznosť a kontinuálne prepojenie programov environmentálneho manažérstva na systematizované plnenie krátkodobých a dlhodobých environmentálnych cieľov.

Spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. svoju environmentálnu politiku považuje za vec verejnú, a ako takú ju zverejňuje v jej prejavoch, cieľoch, programoch a aktivitách za účelom informovať zamestnancov, orgány štátnej správy, samosprávy a verejnosť.

Environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.