Stratégia zvyšovania kvality

Bmpeer

Ampeer

Ampeer

Bmpeer

So zavádzaním systému riadenia kvality sa v akciovej spoločnosti začalo v roku 1996. Po certifikácii systému riadenia kvality podľa vtedajšej normy ISO 9002:1994 v divízii Elektrické stroje spoločnosť nastúpila jednoznačný trend dosahovania vysokej kvality svojej produkcie. V roku 1998 spoločnosť rozšírila platnosť certifikátu kvality na celý výrobný program. V úsilí
zlepšovať samých seba a tak prispievať k spokojnosti a dôvere zákazníkov spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. vidí prirodzený spôsob ako napĺňať svoje krédo:
„So svojou prácou sme spokojní vtedy, keď sú spokojné všetky zainteresované strany.“

S postupujúcimi zmenami noriem radu ISO 9000 boli do certifikovaného systému manažérstva kvality zahrnuté i procesy výroby nových koľajových vozidiel. K európskej triede firiem sa ŽOS Vrútky a.s. radí i v takej preferovanej oblasti, akou je ochrana životného prostredia. V r. 2004 ŽOS Vrútky a.s. potvrdila svoj systémový prístup k zlepšovaniu svojej činnosti úspešnou certifikáciou systému environmentálneho manažérstva podľa európskej normy ISO 14 001. Svoj progresívny charakter spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. potvrdila svojou ďalšou úspešnou certifikáciou podľa celosvetovo uznávanej normy dodávateľov železničného priemyslu IRIS (International Railway Industry Standard).

Spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. už v októbri 2008 získala certifikát podľa normy IRIS v dvoch jej rozsahoch – v rozsahu č. 18. Koľajové vozidlá (Rolling stock) ako štvrtá spoločnosť na svete a v rozsahu č. 1 Skriňa vozňa (Car body) ako ôsma na svete (www.iris-rail.org).

Všetky uvedené certifikácie vykonala renomovaná medzinárodná certifikačná spoločnosť Det Norske Veritas (DNV). Nesporný prínos vo zvýšení kreditu spoločnosti po certifikácii vyššieuvedených systémov jednoznačne určuje cestupriblíženia sa kvalitatívnej triedy svojej produkcie európskemu štandardu.

Bmpeer

Ampeer