Strojárne

Strojné obrábanie
Odlievanie
Zváranie

Strojná výroba
 • sústruženie (vodorovné, zvislé)
 • frézovanie 
 • vyvrtávanie 
 • zvislé obrážanie
 • brúsenie na plocho 
 • brúsenie vonkajších priemerov 
 • brúsenie otvorov 
 • valcovanie závitov
 • lisovanie (zvislé, vodorovné)
 • kovanie
 • strihanie plechov 
 • rezanie (zvislé, vodorovné)
 • zakružovanie
 • ohýbanie
[ menu ]
 
Odlievanie
 • hliník 
 • bronz 
 • kompozícia - ASMIT, STANIT
Zväčši obrázok Zväčši obrázok

[ menu ]

Zváranie
 
Spoločnosť ŽOS Vrútky a.s. má zvládnutú technológiu zvárania hliníka, legovaných ocelí, vysokolegovaných ocelí, farebných kovov, zliatin a bežných konštrukčných ocelí, v ochranných atmosférach s aktívnym aj inertným plynom ako aj v ochranných atmosférach inertného plynu MIG/WIG.

 

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 
 
Zároveň má zvládnutú širokú škálu renovačných metód zváraním a naváraním konvenčnými metódami počnúc elektrickým oblúkom, plameňom, odporovým zváraním - bodovým a odtavením ako aj vysokoproduktívnymi metódami zvárania pod tavidlom.
 • zváranie a naváranie súčiastok v ochranných atmosférach a zmesi plynov metódou MAG pre materiál skupiny W01, W02, W03 a W11
 • zváranie a naváranie súčiastok v ochrannej atmosfére Ar metódou WIG pre materiály skupiny W11, W22, W23, medi a jej zliatin
 • zváranie súčiastok v ochranných atmosférach v zmesi plynov metódou MIG pre materiály W22 a W23
 • naváranie pod tavidlom s pridávaním studeného drôtu - VÚZ NAKO1 - všetky ž.k.v. dvojkolesia
 • zváranie elektrickým oblúkom ručne pre materiál W01, W02, W03 a W11
 • zváranie elektrickým odporom - odtavením SU-250 pre ?10 až 60 mm, z materiálov W01, W02 a W03
 • plameňopráškové naváranie
 • zváranie a spájkovanie plameňom
 • zváranie elektrickým odporom - bodove zavesným zariadením TECNA TE 450 s vyložením elektród 1000 mm pre zváranie materiálu W01, W02, W03, W11, W23 a jej kombináciou od hrúbok:
 • min. 0,2+0,2 mm
 • 0,5+0,5 mm
 • a jej kombináciou od hrúbok
 • max. 0,5+0,5 mm
 • max. 2+3 mm.
 • stacionárnym bodovým zariadením TECNA 6250 N s vyložením elektród resp. zvar. bodu od kraja 800 mm pre zváranie materiálov W01, W02, W03, W11 a W23 v rozsahu:
 • min. 0,5+0,5 mm
 • max. 5+5 pre materiál W23
 • min. 0,25+0,25 mm
 • max. 8+8 mm pre materiály W01 a W02
 • min. 0,2+0,2 mm
 • max. 6+6 mm pre materiál W11
 
Firma ŽOS Vrútky a.s. vlastní Osvedčenie od TÜV Bayern Hessen Sachsen v zmysle normy DIN 6700-2 pre vykonávanie zváračských prác na koľajových vozidlách v triede C1.1., ďalej vlastní Certifikát pre systém riadenia akosti pri zváraní v zmysle ČSN EN 729-2 od SVV Praha. Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel, opráv a rekonštrukcií tlakových nádob dráhových vozidiel zváraním od ŠDÚ Bratislava.
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

  

Na uvedené opravy poskytujeme záručnú dobu podľa všeobecne platných zásad Obchodného zákonníka.
 
[ menu ]