Elektrické stroje

Opravy elektrických strojov a zariadení: 

Opravy elektrických točivých strojov: 

Opravy elektrických netočivých strojov: 

Opravy elektrických strojov a zariadení:
 
Impregnácia strojov a zariadení
 
Impregnačné zariadenie v ŽOS Vrútky a.s. je projektované a uvedené do prevádzky firmou MICAFIL AG Zurich, Švajčiarsko, podľa požiadaviek ŽOS Vrútky a.s.. Impregnačná stanica je navrhnutá ako poloautomatická prevádzka, kde impregnačný proces je riadený automatickými prístrojmi za súčasnej kontroly obsluhou v systéme vakuo-tlakovej impregnácie.
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

Impregnovanie je možné v tepelnoizolačných triedach „F“, „H“ a „C“ nezávisle.

Vykonávame impregnáciu rotorov a statorov pre rôzne druhy elektromotorov, cievok hlavných a pomocných pólov, cievok transformátorov trakčných, distribučných a iných, tlmiviek, ako aj iných elektrických zariadení, prípadne materiálov, kde je nutná impregnácia alebo spevnenie materiálu impregnantom, reimpregnáciu rotorov, transformátorov alebo elektrických zariadení, kde je aktívna časť zariadenia po predchádzajúcom meraní a zbavení vlhkosti sušením naimpregnovaná kvôli predĺženiu životnosti.

Vykonávame analýzu impregnačných lakov vo vlastnom laboratóriu podľa noriem STN a IEC s vydaním skúšobného protokolu a tiež kontrolu kvality náterových látok (vrátane elektroizolačných lakov) a ich vhodnosť pre použitie v elektrotechnickom procese.

Limitujúci faktor impregnácie nie je počet kusov, ale priemer kotlov v triede „F“ do 2100 mm, v triede „H“ do 1700 mm a v triede „C“ do 1700 mm.

[ menu ]
 
Skúšky, merania a kalibrácie elektrických strojov
ŽOS Vrútky, a.s. prevádza všetky skúšky opravených elektrických točivých strojov po generálnej aj periodickej oprave podľa príslušných noriem a charakteristík jednotlivých motorov, trakčných a asynchrónnych.  
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

Pri všetkých elektrických točivých strojoch sa vykonáva skúška otepľovacia, komutačná, zvýšenými otáčkami, meranie charakteristík, odolnosť priloženým napätím.

Pred vlastným skúšaním sa prevádza mechanický zábeh elektrických točivých strojov pre kontrolu chvenia, tlaku a správneho chodu ložísk v chode naprázdno.
  
[ menu ]
 
Vyvažovanie rotačných telies

Vyvažovanie rotorov trakčných motorov, pomocných motorov a iných rotačných telies od hmotnosti 0,5 kg do 5 ton a do priemeru max. 2300 mm.

Vyvažovanie neznámych rotačných telies je závislé na výrobe prípravkov na vyvažovanie a informáciách zákazníka o otáčkach, hmotnosti a dovolenej zostatkovej nevyváženosti.

Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

[ menu ]
 
Opravy elektrických točivých strojov :
 
ŽOS Vrútky a.s. vykonáva opravy elektrických točivých strojov (motorov, alternátorov, dynám, pomocných motorov a iných atypických elektrických strojov) od jednoduchých opráv až po generálne opravy. 
 
Pri opravách sa jedná o demontáž, vyčistenie, kompletnú opravu s  alternatívou previnutia rotora, renováciu hriadeľa a ložiskových štítov, prelisovanie hriadeľa a pod..
 
Na všetkých opravených strojoch sa vykonávajú skúšky v zmysle platných  predpisov a noriem.  
ŽOS Vrútky a.s. po dohode s odberateľom vykonáva opravy aj iných atypických elektrických točivých strojov, prípadne samotnú impregnáciu alebo rôzne druhy skúšok na skúšobni, kde sa vydáva aj protokol o skúške.Po dohode so zákazníkom je možné vykonať opravy aj vo vyšších napäťových hladinách do 10 kV.

Výroba a opravy vinutia

 • opravy rotorového vinutia trakčných motorov a pomocných motorov
 • výroba a opravy statorových a kompenzačných vinutí
 • výroba vinutí z kruhových, profilových, holých, opradených a smaltovaných vodičov
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

[ menu ]

Periodické opravy a prevíjanie rotorov

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok

Zväčši obrázok
 • prevíjanie rotorov od výkonu 0,5 kW do 1000 kW do maximálneho prevádzkového napätia 3 kV
 • periodické opravy ETS bez previnutia, mechanické opravy, renovácia hriadeľov
 • sústruženie a opracovanie komutátorov s priemerom rotorov do 1200 mm, hmotnosť 8t
 • nosnosť žeriavu do 5 t na prevíjaní

[ menu ]

Opravy statorov

 • periodické opravy statorov, mechanická a elektrická oprava, renovácia ložiskových štítov
 • generálne opravy statorov - výmena statorových cievok, výmena kompenzačného vinutia
 • nosnosť žeriavu do 12,5 t 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

[ menu ]

Opravy elektrických netočivých strojov :
 
Opravy transformátorov
Všetky druhy opráv trakčných transformátorov a transformátorov nn a vn iných typov a konštrukčných vyhotovení, od periodickej kontroly až po generálne opravy a to v rozsahoch:
 
Zväčši obrázok Zväčši obrázok Zväčši obrázok
 • periodické kontroly bez demontáže magnetického obvodu a demontáže zvonovej nádoby s premeraním hodnôt transformátora a transformátorového oleja
 • hlavné revízne opravy transformátora spojené s opravou vinutia, demontážou zvonovej nádoby a spevnením magnetického obvodu
 • oprava transformátora spojená s rozlistovaním magnetického obvodu a čiastočnou demontážou vinutia
 • generálna oprava transformátora spojená s rozlistovaním magnetického obvodu, demontážou vinutia, jeho výmenou, opravou, výmenou poškodených častí a výmenou transformátorového oleja
[ menu ]

Opravy trakčných transformátorov a tlmiviek

 • opravy trakčných transformátorov a tlmiviek
 • opravy distribučných transformátorov, navíjanie cievok na distribučné transformátory do 1600 kVA
 • filtrácia mechanických nečistôt, sušenie a meranie hodnôt transformátorových olejov
 • skúška základných vlastností transformátorových olejov
 • sušenie TT a tlmiviek do rozmerov: výška 1800 mm, šírka 1750 mm, dĺžka 3600 mm
 • navíjanie nových cievok TT a tlmiviek

ŽOS Vrútky a.s. pri opravách a skúškach transformátorov využíva prostriedky výpočtovej techniky, čo je záruka vysokej kvality opráv.

[ menu ]

Silové elektrické zariadenia lokomotív, električiek a trolejbusov

 • všetky druhy opráv, vrátane napäťových skúšok do 60 000 V a prúdového nastavenia do 2000 A
[ menu ]

Výkonové usmerňovače

 • všetky druhy opráv, skúšky do 3000 A, vrátane párovania polovodičov
[ menu ]

Meracie prístroje

 • opravy všetkých druhov meracích systémov vrátane digitálnych, panelové, univerzálne, laboratórne (súčasťou opravy je protokol o kalibrácii)
[ menu ]

Polovodičové výkonové prvky

 • opravy výkonových usmerňovacích skríň vrátane pulzných meničov s riadiacimi obvodmi
[ menu ]

Nabíjače, napájače, tranzistorové meniče, žiarivkové striedače

 • výroba oddeľovacích a napájacích zdrojov podľa požiadaviek zákazníka, možná aj kusová výroba
[ menu ]

Ostatné

 • oprava rádiostaníc TESLA 
 • prehliadky, revízie a opravy elektrického prenosného náradia 
 • prehliadky, revízie a opravy elektrických zváracích agregátov a zváracích strojov 
 • opravy, montáž a údržba telekomunikačných zariadení a elektročasu
 • opravy a údržba meracej a regulačnej techniky
 • opravy a revízie elektroinštalácie budov a bleskozvodov 
 • opravy a údržba verejného osvetlenia 
 • rekonštrukčné práce na elektroinštaláciách
 • opravy silnoprúdových kábelových rozvodov

Všetky pracoviská sú riadené v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 a systémom environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 14001:2004.

[ menu ]